Home
Training/opleiding
PBM's
RI&E
Deskundige Bijstand
Toolboxen
STOP & GO SAFE
DIGITALE VRAAGBAAK
Opdrachtgevers
Contact
Sitemap

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie zelfstandige zonder personeel is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

In het PVA (Plan Van Aanpak) moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Nadat het PVA van de RI&E in werking is gezet, en uitgevoerd, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiger besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.

Kortom de RI&E moet altijd actueel zijn!

Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurde branche-specifieke en in de CAO opgenomen door een deskundige getoetst RI&E-instrument. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Voor het opstellen van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak kunt u contact opnemen met info@arbocoach.nl.

Arbo Begeleiding Stam  | info@arbocoach.nl